CRANES & COMPONENTSGH

Právní upozornění a zásady ochrany soukromí

Informace poskytnuté na těchto stránkách podléhají ustanovení o vyloučení odpovědnosti, informaci o autorských právech, nařízením vztahujícím se k ochraně osobních údajů a podmínkám použití.

Tyto podmínky použití upravují přístup k portálu a jeho užívání, včetně obsahu a služeb poskytovaných uživatelům na portálu a/nebo prostřednictvím portálu, buď společností Industrias Electromecánicas GH, SA, jejími uživateli, nebo jakoukoliv třetí stranou.

Ustanovení o vyloučení odpovědnosti

Společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. odmítá jakoukoli odpovědnost týkající se informací, které nepocházejí s těchto webových stránek a nejsou přímo spravovány naším správcem webových stránek. Účelem odkazů, které se objevují na tomto webu, je výhradně informovat uživatele o existenci dalších zdrojů informací na internetu, na kterých je možno najít doplňující údaje k informacím zveřejněným na této webové stránce. Tyto odkazy nepředstavují návrh, pozvání ani doporučení pro návštěvu míst určení, a z tohoto důvodu společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. není odpovědná za informace získané prostřednictvím uvedených hypertextových odkazů.

Společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. nebude odpovědná třetím stranám za jakékoli přímé nebo nepřímé ekonomické škody, ztráty klientely nebo ztráty zisku, které vzniknou v důsledku používání stránek www.ghcranes.com.

Informace o autorských právech

© www.ghcranes.com, 2013

Pokud není uvedeno jinak, je reprodukce povolena za předpokladu, že je uveden zdroj. V případech, kdy je pro reprodukci nebo použití textových nebo multimediálních dat (zvuků, obrázků, programů atd.) nezbytné předchozí povolení, uvedené povolení zruší výše uvedené obecné oprávnění a jasně se uvedou případná omezení použití.

Ochrana osobních údajů

Společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. se zavazuje respektovat soukromí uživatelů. Z tohoto důvodu přijala společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. zákonem požadované úrovně ochrany osobních údajů na základě královské vyhlášky 1720/2007, kterou se schvalují prováděcí nařízení ústavního zákona 15/1999 o ochraně osobních údajů. Stejně tak se snaží využít všechny další technické prostředky ochrany, které má k dispozici. Obecně platí, že při kontaktování společností Industrias Electromecánicas GH, S.A., budou osobní údaje vyžadovány prostřednictvím formuláře.

Prohlášení o ochraně soukromí

Tímto prohlášením o ochraně soukromí stanoví společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. zásady používání informací, které jste poskytli: společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. shromažďuje osobní údaje výhradně v míře nezbytné pro dosažení konkrétního účelu. Informace dále nebudou použity pro účely neslučitelné s popsaným účelem.

Společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. poskytne tyto informace třetím osobám pouze v případě, pokud to bude nezbytné pro plnění výše uvedeného účelu, a pouze zmíněným osobám (nebo kategoriím osob).

Jako subjekt informací máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z legitimních důvodů, s výjimkou případů, kdy jsou údaje shromažďovány pro plnění zákonné povinnosti nebo jsou nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo musí být použity k účelu, ke kterému jste dali jednoznačný souhlas.

Společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. uchovává údaje pouze po dobu nezbytnou k plnění účelu jejich shromáždění nebo následného zpracování. Společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. přijala zákonem požadované úrovně zabezpečení pro ochranu osobních údajů a zavedla všechny prostředky a technická opatření, která má k dispozici, aby zabránila ztrátě, zneužití, změně, neoprávněnému přístupu a krádeži osobních údajů poskytnutých společnosti Industrias Electromecánicas GH, SA. Společnost vás o tom bude informovat na základě písemné žádosti podepsané žadatelem a zaslané společnosti GH CRANES & COMPONENTS Apdo. 27 - B Salbatore 20200 Beasain (Gipuzkoa).

Na koho se můžete obrátit, pokud máte dotazy nebo stížnosti. Neanonymním e-mailem můžete kontaktovat správce webových stránek na adrese ghcranes@ghcranes.com.

Skupina internetových stránek na doméně www.ghcranes.com nabízí odkazy na stránky třetích stran. Protože u těchto odkazů nedochází k žádné kontrole, doporučujeme vám přečíst si pečlivě jejich postupy ochrany osobních údajů.

Práva na přístup, výmaz, opravu a námitky

Uživatelé mají přiznaná a mohou uplatňovat svá práva na přístup, výmaz, opravu a námitky, a také mají uznané právo být informováni o uskutečněných převodech kontaktováním společnosti Industrias Electromecánicas GH, S.A. prostřednictvím e-mailu ghcranes@ghcranes.com nebo písemně na adrese: GH CRANES & COMPONENTS Apdo. 27 - B Salbatore 20200 Beasain (Gipuzkoa).

Podmínky použití

Používání webové stránky www.ghcranes.com se řídí pravidly stanovenými v tomto právním oznámení. Jejím používáním podmínky použití přijímáte.

Služba je v zásadě poskytována na dobu neurčitou. Odpovědná osoba je však oprávněna kdykoli ukončit nebo pozastavit poskytování služby. Pokud je to přiměřeně proveditelné, oznámí odpovědná osoba předem ukončení nebo pozastavení poskytování služby.

Internetové stránky www.ghcranes.com nebo jejich části nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, přeprodávány nebo využívány pro komerční nebo jiné účely, které nejsou výslovně povoleny naší společností.

Úpravy materiálů nebo jejich používání k jiným účelům představují porušení autorských práv a dalších práv týkajících se ochranné známky.

Z právních důvodů, podle španělského práva, společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. může a musí příslušným orgánům v případě předložení soudního příkazu poskytnout všechny požadované informace. K takové situaci dochází pouze tehdy, pokud má soudce silné podezření, že se uživatel dopustil protiprávního jednání. Za tohoto předpokladu a s úmyslem spolupracovat s justicí může společnost Industrias Electromecánicas GH, S.A. zaznamenat a později poskytnout policii, po předložení právně nezbytného soudního příkazu, mimo jiné informace týkající se IP adresy, která identifikuje připojení uživatele, jakož i přesný čas připojení, uživatelská jména a hesla. V každém případě jsou IP adresy a časy připojení registrovány pouze u služeb, u kterých je podezření, že je uživatel používá protiprávně.

Zásady používání cookies

Společnost INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH, S.A. může používat cookies k personalizaci UŽIVATELE a maximálnímu usnadnění navigace UŽIVATELE na svých webových stránkách.

Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá na pevný disk počítače. Při procházení našich internetových stránek náš server rozpozná soubory cookie, které byly vygenerovány při předchozích návštěvách, a získá informace o vámi nastavených preferencích.

Soubory cookie jsou spojeny pouze s anonymními UŽIVATELI a jejich počítači; a neposkytují odkazy umožňující odvodit osobní údaje UŽIVATELŮ.

Uživatel může nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby oznamoval a odmítal instalaci cookies zasílaných touto webovou stránkou, aniž by to mělo vliv na možnost přístupu k jejímu obsahu.